ත්‍රිපිටක tablet පූජා කිරීම සහ 2020 ධර්ම දේශනා පටිගත කිරීම්

මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන්ගේ අතින් රටේ සාසනය සුරක්ෂික කිරීමේ යෝජනා මාලාව 2020-01-04 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වූ අවස්ථාව.

2020 වර්ෂයේ සිදුකරන ලද ධර්මදේශනා කිහිපයක පටිගත කිරීම් අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා අප වෙත ලබාදුන් හර්ෂ මහතාට මේ පින් අයත්වේ. ධර්ම දේශනා පටිගත කරන අයට ඒවා හොඳ හඬ තත්වයකින් යුතුව පටිගත කිරීමට සිත් පහල වේවා.

2020-01-01 Galle Desana.mp314 MB
2020-01-01 Galle Discussion.mp313 MB
2020-01-02 Matara Bodhi – Low Quality.mp314 MB
2020-01-02 Matara Munidasa Discussion.mp3