භික්ෂූන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දේශනා

2017
සුදස්සන හිමියන් විසින් 2017 වසරේ ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් මාසයන්හිදී ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ දී භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් මාර්ගය සහ ප්‍රතිපදාව විවරණය කරමින් පැවැත්වූ ඉතා වැදගත් දේශනා 29 ක් හතින් ලබා ගන්න,

2017-10 සිට 2017-12 දක්වා ඉතා වැදගත් භික්ෂු දේශනා

2013
2013 වසරේ භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් කළ දේශනා 34 කින් යුතු ධම්මසංගණී අභිධර්ම විවරණය පහතින් ලබා ගන්න

[ ධම්මසංගණී විවරණය ]

2011
පංචස්කන්ධය ගැන කළ දේශනා 15 ක් මෙතැනින් ලබා ගන්න

[ පංචස්කන්ධය ]