ඇසළ පෝය දේශනාව සහ කුටි පූජා

මාන්කඩවල සුදස්සන හිමියන් විසින් ලබුනොරුව ආරණ්‍යයේ ඇසළ පෝ පිංකම වෙනුවෙන් අද දින සිදුකල මනරම් දේශනාව සහ ඉලුප්පුකුලම කුටි පූජා වෙනුවෙන් මීට දින කිහිපයකට පෙර සිදුකල දේශනා 2 පහතින් ලබා ගන්න.
මේ දේශනා පටිගත කර අප වෙත එවූ හර්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිසට මේ පින් අයත්වේ.