රත්නපුරයේදී සිදුකල දේශනා

සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පසුගිය දින කිහිපය තුළ රතනපුරයේදී කල දේශනා සහ සාකච්චා තුනක පටිගත කිරීම් අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා පහතින් ලබාගන්න. මේවා අප වෙත එවූ සද්ධාතිස්ස සහ සුමන හිමියන්ට මේ ධර්ම දානමය පින අයත්වේ.

  1. 2018-03-01 ලලිත් මහතා සමග සාකච්චාව
  2. 2018-03-02 පාතකඩ සුමනතිස්ස හිමියන් සමග සාකච්චාව
  3. 2018-03-04 මල්වැස්සාවෙහෙර ආරණ්‍යයේ පැවති ධර්ම දේශනාව